ค้นหา

 
 

เข้าสู่ระบบ

  
  
 

 
 

อีเมลส่งข่าวสาร

 

รับข่าวสาร   ยกเลิก


 
วิทยาศาสตร์

เอกสารวันที่ส่งมอบ

บทเรียน CAI Multimedia เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามโคงการผลิตบทเรียน CAI Multimedia ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จัดทำโดย กลุ่มงานผลิตสื่อและเผยแพร่ กองเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร
บทเรียน CAI MULTIMEDIA กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นการดำเนินงานตามโครงการผลิตสื่อบทเรียน CAI MULTIMEDIA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 กลุ่มงานผลิตสื่อและเผยแพร่ กองเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
บทเรียน CAI MULTIMEDIA กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นการดำเนินงานตามโครงการผลิตสื่อบทเรียน CAI MULTIMEDIA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 กลุ่มงานผลิตสื่อและเผยแพร่ กองเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย เรื่อง เอกภพ โดย สุรีรัตน์ เทศวงษ์ ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร จัดทำขึ้นสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ รหัส ว 33101 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับ ระบบสุริยะ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ ดาวเคราะห์ชั้นใน ดาวเคราะห์ชั้นนอก กาแล็กซีและเอกภพ กลุ่มดาวฤกษ์ การใช้แผนที่ดาว และเทคโนโลยีอวกาศ ประกอบด้วย ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง คำแนะนำการใช้สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย แบบทดสอบก่อนเรียน / หลังเรียน เนื้อหา กิจกรรม เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน / หลังเรียน จำนวน 10 ข้อ และ เฉลยคำตอบกิจกรรม เนื้อหาของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย เรื่อง เอกภพ - คู่มือการใช้งาน (download/manual_universe/manual.pdf) - แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ก่อนเรียน (download/manual_universe/00_pre_test.pdf) - เรื่องที่ 1. ระบบสุริยะ (download/manual_universe/01_solar_system.pdf) - เรื่องที่ 2. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ (download/manual_universe/02_earth_sun_moon.pdf) - เรื่องที่ 3. ดาวเคราะห์ชั้นใน (download/manual_universe/03_inner_planets.pdf) - เรื่องที่ 4. ดาวเคราะห์ชั้นนอก (download/manual_universe/04_outer_planets.pdf) - เรื่องที่ 5. กาแล็กซีและเอกภ (download/manual_universe/05_galaxy.pdf) พ - เรื่องที่ 6. กลุ่มดาวฤกษ์ (download/manual_universe/06_stellar_group.pdf) - เรื่องที่ 7. การใช้แผนที่ดาว (download/manual_universe/07_the_star_maps.pdf) - เรื่องที่ 8. เทคโนโลยีอวกาศ (download/manual_universe/08_space_technology..pdf) - แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ก่อนเรียน (download/manual_universe/09_post_test.pdf)
บทเรียน CAI MULTIMEDIA เรื่อง ธรรมชาติของแสง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นการดำเนินงานตามโครงการผลิตสื่อบทเรียน CAI MULTIMEDIA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 กลุ่มงานผลิตสื่อและเผยแพร่ กองเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 5 จาก 61