ค้นหา

 
 

เข้าสู่ระบบ

  
  
 

 
 

อีเมลส่งข่าวสาร

 

รับข่าวสาร   ยกเลิก


 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้กระบวนการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ชื่อเรื่อง : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้กระบวนการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
                          เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้วิจัย : นงลักษณ์  สุขสวัสดิ์, น้อย  มาสอน , วิไลลักษณ์  ขิงหอม
ชื่อปริญญา : การศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชา : เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปี : 2551
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.ทิพรัตน์  สิทธิวงศ์

วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้กระบวนการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้กระบวนการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง และ 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนน้ำปากชนูปถัมภ์ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 30 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเปลี่ยนเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ t-test Dependent
ผลการศึกษาพบว่า 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้กระบวนการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ 83.17/81.67 2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีความคิดเห็นต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้กระบวนการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมาก

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

บทเรียนล่าสุด