ค้นหา

 
 

เข้าสู่ระบบ

  
  
 

 
 

อีเมลส่งข่าวสาร

 

รับข่าวสาร   ยกเลิก


 
การผลิตวีซีดีประกอบการเรียน เรื่อง วัฎจักรชีวิตของสัตว์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อเรื่อง : การผลิตวีซีดีประกอบการเรียน เรื่อง วัฏจักรชีวิตของสัตว์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ผู้วิจัย : กฤตยา  ฉายประสาท
ชื่อปริญญา : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา : เทคโนโลยีการศึกษา
ปี : 2551
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรกิต  วัดเข้าหลาม

การศึกษาอิสระครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตวีซีดีประกอบการเรียนเรื่อง วัฏจักรชีวิตของสัตว์ให้มีประสิทธิภาพ โดยมีค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I) ตั้งแต่ 0.05 ขึ้นไป
ประชากรในการศึกษาคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซนต์ยอเซฟกาฬสินธุ์ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2551 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาอิสระครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6 โรงเรียนเซนต์ยอเซฟกาฬสินธุ์อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2551 จำนวน 47 คน
การหาประสิทธิภาพของวีซีดีประกอบการเรียน เรื่อง วัฎจักรชีวิตของสัตว์ แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ 1) ทดลองหนึ่งต่อหนึ่งกับนักเรียนที่มีผลการเรียนสูง ปานกลาง และต่ำ รวม 3 คน 2) ทดลองแบบกลุ่มเล็กกับนักเรียนที่มีผลการเรียนสูง ปานกลาง และต่ำ รวม 9 คน 3) ทดลองภาคสนามกับนักเรียนที่มีผลการเรียนสูง ปานกลางและต่ำ รวม 35 คน โดยใช้วีซีดีประกอบการเรียน วัฎจักรชีวิตของสัตว์ซึ่งมีความยาวของเนื้อหา 12 นาที
ผลการศึกษาอิสระ การผลิตวีซีดีประกอบการเรียน เรื่องวัฎจักรชีวิตของสัตว์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.60 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ แสดงว่าวีซีดี ประกอบการเรียน เรื่องวัฎจักรชีวิตของสัตว์ มีประสิทธิภาพและสามารถนำไปใช้ในการเรียนได้

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

บทเรียนล่าสุด