ค้นหา

 
 

เข้าสู่ระบบ

  
  
 

 
 

อีเมลส่งข่าวสาร

 

รับข่าวสาร   ยกเลิก


 
เรื่อง "ความซื่อสัตย์สุจริต"
ชื่อจารุณี ยอดกัณหา (ตันเจริญสุข)
ชื่อผลงานวิจัย

การสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติม วิชาจริยศึกษา เรื่อง "ความซื่อสัตย์สุจริต" สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

สาขาวิชา เทคโนโลยีการศึกษา
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่ปรึกษา อ.ปราณี นนทมาศ
ปีการศึกษา 2540

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาจริยศึกษา เรื่อง "ความซื้อสัตย์สุจริต" สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติมที่สร้างขึ้น ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่ได้จากการอ่านหนังสืออ่านเพิ่มเติม

กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร จำนวน 30 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง "ความซื่อสัตย์สุจริต" ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ประกอบการสอนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ.2521 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2533) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการเรียน หลังการเรียน แบบประเมินค่าของผู้เชี่ยวชาญและครูผู้สอนจริยศึกษา และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผลการวิจัยปรากฏว่า
หนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาจริยศึกษา เรื่อง "ความซื่อสัตย์สุจริต" สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 80.36/80.40 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ นอกจากนี้นักเรียนยังชอบภาพประกอบ และมีความสนุกสนาน

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญและครูผู้สอนวิชาจริยศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประเมินค่าหนังสืออ่านเพิ่มเติมในระดับดี นักเรียนมีความคิดเห็นต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติมในระดับดีมาก 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

บทเรียนล่าสุด