ค้นหา

 
 

เข้าสู่ระบบ

  
  
 

 
 

อีเมลส่งข่าวสาร

 

รับข่าวสาร   ยกเลิก


 
การพัฒนาแบบฝึกการเขียนภาพระบายสีเพื่อสร้างความตระหนักต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์แม่น้ำ

ชื่อเรื่อง                    : การพัฒนาแบบฝึกการเขียนภาพระบายสีเพื่อสร้างความตระหนักต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์

                                แม่น้ำท่าจีน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดบางพระ

ผู้วิจัย                       : ขวัญเมือง  ปักษาสุข

ชื่อปริญญา                : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา                  : เทคโนโลยีการศึกษา

สถาบัน                     : มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปี                             : 2550

อาจารย์ที่ปรึกษา         : รศ.ศิริพงศ์  พยอมแย้ม

 

          การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) พัฒนาและประสิทธิภาพแบบฝึกการเขียนภาพระบายสีเพื่อสร้างความตระหนักต่อธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์แม่น้ำท่าจีน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดบางพระตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ร้อยละ 70 2) ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 มีขั้นตอนในการสร้างและพัฒนาคือดำเนินการประชุม สัมมนา และการจัดกลุ่มสนทนา (Focus group discussion) โดยผู้เชี่ยวชาญด้านทัศนศิลป์ ด้านจิตวิทยา ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการวัดผล อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ทรงวุฒิร่วมอภิปรายเพื่อหาแนวความคิดในการวิจัยการสร้างแบบฝึกการเขียนภาพระบายสี การประเมินผล มีขั้นตอนในการสร้าง คือ 1. การสร้างแบบฝึกตามแนวความคิดของกลุ่มสนทนา 2. พัฒนาแบบฝึกการเขียนภาพระบายสี 3. เพื่อทดลองใช้แบบฝึกการเขียนภาพระบายสี 4. เพื่อประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขแบบฝึกการเขียนภาพระบายสี กลุ่มตัวอย่างที่ในการวิจัยคือนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดบางพระ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมจำนวน 30 คน ได้มาโดยวิธีสุ่มอย่างง่าย ทดลองใช้แบบฝึกการเขียนภาพระบายสีในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 เป็นระยะเวลา 8 ชั่วโมง แผนการวิจัยคือ One Group pretest – Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ใน การวิจัยประกอบด้วย แบบฝึกการเขียนภาพระบายสี แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเขียนภาพระบายสี เพื่อสร้างความตระหนักต่อธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์แม่น้ำท่าจีน แบบประเมินความสามารถในการเขียนภาพระบายสี วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย () ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) t – test แบบ Dependent และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

          ผลการวิจัยพบว่า

          1. พัฒนาและประสิทธิภาพแบบฝึกการเขียนภาพระบายสีเพื่อสร้างความตระหนัก ต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์แม่น้ำท่าจีน มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ร้อยละ 80

          2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากแบบฝึกการเขียนภาพระบายสี หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

          3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกการเขียนภาพระบายสีและสามารถเขียนภาพระบายสีอยู่ในระดับมากที่สุด

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

บทเรียนล่าสุด