ค้นหา

 
 

เข้าสู่ระบบ

  
  
 

 
 

อีเมลส่งข่าวสาร

 

รับข่าวสาร   ยกเลิก


 
การศึกษาผลการเรียนด้วยบทเรียนผ่านเว็บ วิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ของระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิสุท
ชื่อเรื่อง : การศึกษาผลการเรียนด้วยบทเรียนผ่านเว็บ วิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ของระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
                          โรงเรียนวิสุทธรังสี จังหวัดกาญจนบุรี
ผู้วิจัย : กัญจนพร  ภัคพาณิชย์
ชื่อปริญญา : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา : เทคโนโลยีการศึกษา
ปี : 2552
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ฐาปนีย์  ธรรมเมธา

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วย บทเรียนผ่านเว็บวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิสุทธรังสี จังหวัดกาญจนบุรี 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนผ่านเว็บวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ของระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิสุทธรังสี จังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิสุทธรังสี จังหวัดกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2552 จำนวน 30 คน ได้มาด้วยวิธีการสุ่มแบบง่าย โดยวิธีจับฉลากเลือกมา 1 ห้อง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) บทเรียนผ่านเว็บ วิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐานของระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 2) แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ของระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 3) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์วิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐานของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ ที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนผ่านเว็บ วิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนผ่านเว็บ วิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
2) นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิสุทธรังสี จังหวัดกาญจนบุรี มีความพึงพอใจต่อบทเรียนผ่านเว็บวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

บทเรียนล่าสุด