ค้นหา

 
 

เข้าสู่ระบบ

  
  
 

 
 

อีเมลส่งข่าวสาร

 

รับข่าวสาร   ยกเลิก


 
การศึกษาความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัยโดยใช้เทคโนโลยีสื่อประสมที่ได้รับการจัดกิจกรรมเสริมประสบกา

ชื่อเรื่อง                    : การศึกษาความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัยโดยใช้เทคโนโลยีสื่อประสมที่ได้รับการจัดกิจกรรมเสริม

                                ประสบการณ์เรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมโรงเรียนวัดสะแกงาม สังกัดกรุงเทพมหานคร

ผู้วิจัย                       : อำพวรรณ์   เนียมคำ

ปี                             : 2555

 

          การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัยโดยใช้เทคโนโยลีสื่อประสมที่ได้รับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียน ชาย – หญิง อายุระหว่าง 5 – 6 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ของโรงเรียนวัดสะแกงาม สำนักงานเขตบางขุนเทียน สังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 30 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง โดยทำการทดลองสัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 30 นาที ระยะเวลาในการทดลอง 8 สัปดาห์ รวมทั้งสิ้น 40 ครั้ง

          เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แผนการจัดประสบการณ์เรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวัยโดยใช้เทคโนโลยีสื่อประสม และแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถทางพหุปัญญาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แบบแผนการวิจัยเป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบ One Group. Time – Series Design สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test สำหรับ Dependent Samples

          ผลการวิจัยพบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เรื่องปัญญาสิ่งแวดล้อมโดยใช้เทคโนโลยีสื่อประสมมีความสามารถทางพหุปัญญาทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ ด้านภาษาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ ด้านมิติ ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว ด้านดนตรี ด้านความเข้าใจระหว่างบุคคล ด้านความเข้าใจตนเอง และด้านธรรมชาติ สูงขึ้นกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในทุกช่วงเวลาระหว่างการทดลอง และความสามารถทางพหุปัญญามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่สูงขึ้นตลอดแต่ละช่วงเวลาของการจัดประสบการณ์

 

 

 

*  ผลงานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาจากสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 *

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

บทเรียนล่าสุด