ค้นหา

 
 

เข้าสู่ระบบ

  
  
 

 
 

อีเมลส่งข่าวสาร

 

รับข่าวสาร   ยกเลิก


 
การเสริมสร้างคุณธรรมผ่านบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4: การวิจัยเชิงทดลอง


ชื่อเรื่อง              : การเสริมสร้างคุณธรรมผ่านบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4: การวิจัยเชิงทดลองแบบอนุกรมเวลา
ผู้วิจัย                 : ชลดา ทองเชียง
ชื่อปริญญา          : ครุศาสตร์มหาบัณฑิต
สถาบัน               : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาวิชา            : วิจัยการศึกษา
ปี                      : 2552
อาจารย์ที่ปรึกษา    : รองศาสตราจารย์ ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา

                การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อวิเคราะห์แบบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 2) เพื่อสร้างบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่มีเนื้อหาสอดแทรกคุณธรรม 3) เพื่อเปรียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างกลุ่มที่ใช้บทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่มีเนื้อหาสอดแทรกคุณธรรมและกลุ่มที่ใช้บทเรียนวิชาคณิตศาสตร์แบบปกติ 4) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมด้านคุณธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างกลุ่มที่ใช้บทเรียนวิชาคณิตศาสตร์แบบปกติ ระเบียบวิธีวิจัยแบบกึ่งทดลอง

 

              กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 54 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 27 คน กลุ่มควบคุม 27 คน กลุ่มควบคุม 27 คน สถิติที่ใช้ คือ สถิติบรรยาย และ t-test independent

 

              ผลการวิจัยพบว่า
              1. โจทย์ปัญหาที่พบในแบบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีลักษณะดังต่อไปนี้
                   1.1 ใช้ภาษาที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจง่าย และใช้สถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับชีวิตประจำวัน
                   1.2 สอดแทรกคุณธรรมลงในโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยคุณธรรมที่มีการสอดแทรกมากที่สุด คือ ด้านความขยัน ประมาณ 7% ของโจทย์ปัญหา รองลงมาคือ ด้านความประหยัด ประมาณ 2% ของโจทย์ปัญหา คุณธรรมด้านอื่นๆ นอกเหนือจากคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ที่พบ คือ ความกตัญญู ความรับผิดชอบ
             2. บทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่มีเนื้อหาสอดแทรกคุณธรรม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นนั้น ได้สอดแทรกคุณธรรมด้านความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สะอาด สามัคคี และมีน้ำใจ โดยคิดเป็นร้อยละของโจทย์ปัญหาทั้งหมดประมาณ 17,31,10,4,7,7 และ 24 ตามลำดับ
            3.ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มที่เรียนโดยใช้บทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่มีเนื้อหาสอดแทรกคุณธรรมทั้งสามครั้งสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
            4. ค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมด้านคุณธรรมของนักเรียนกลุ่มที่เรียนโดยใช้บทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่มีเนื้อหาสอดแทรกคุณธรรมสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

บทเรียนล่าสุด