ค้นหา

 
 

เข้าสู่ระบบ

  
  
 

 
 

อีเมลส่งข่าวสาร

 

รับข่าวสาร   ยกเลิก


 
 

สถิติ

จำนวนสมาชิก : 1038
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บ : 11226467
 
ยินดีต้อนรับ
 
กองเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้พัฒนาศูนย์บริการสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ชื่อ  e-Learning Center เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยมีแนวทางการดำเนินการ ศึกษา วิจัย รวบรวม ผลิต พัฒนา และเผยแพร่สื่อการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แก่นักเรียน ข้าราชการครู และบุคคลผู้สนใจ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
แบบสำรวจการใช้สื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

แบบสำรวจการใช้สื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ.2557

           ตามที่สำนักการศึกษาขอความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจการใช้สื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  จึงขอความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจ ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 โดยกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่แนบส่ง กลุ่มงานผลิตสื่อและเผยแพร่ กองเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน โทร./โทรสาร 0 2437 6631 - 5 ต่อ 3421  หรือตอบแบบสอบถามออนไล์น โดยคลิกที่ภาพแบบสำรวจฯ ข้างล่าง   และขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้ 

1. ดาวน์โหลดหนังสือนำส่งและแบบสำรวจ Download

 

2. กรอกแบบสำรวจ ; โดยคลิกที่ภาพแบบสำรวจข้างล่าง 

   

 

 

 
ประชาสัมพันธ์ Application สำหรับเครื่อง แท็บเล็ต
application

          ด้วย สำนักการศึกษา ได้ดำเนินการผลิตสื่อการเรียนรู้ประเภท Application สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) จำนวน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๆ ละ 1 เรื่อง รวม 8 เรื่อง และได้จัดสรรให้โรงเรียนผ่านสำนักงานเขตเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ สำนักการศึกษา ที่ กท 0806/13999 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง จัดสรรสื่อการเรียนรู้ให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยสื่อการเรียนรู้ประเภท Application ดังกล่าว สำนักการศึกษาได้ดำเนินการนำขึ้นให้บริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแล้ว โดยสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ android และระบบ iOS

วิธีการดาวน์โหลด Application  clickที่นี่ 

 


 

 
สัมมนาวิชาการ

     สำนักการศึกษา จะดำเนินการโครงการส่งเสริมการวิจัยและใช้ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อการวิจัย และพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร" ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมบางกอกพาเลส เขตราชเทวี 

     ในการนี้จึงขอควาามร่วมมือส่งรายชื่อหัวหน้าฝ่ายการศึกษาหรือผู้แทน 1 คน และบริหารสถานศึกษา หรือรองผู้บริหารสถานศึกษา  โรงเรียนละ 1 คน เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2557 หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานวิจัย พัฒนาสื่อและเทคโนโลยี กองเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักการศึกษา โทร/โทรสาร 0 2437 6631 - 5 ต่อ 3418

 

กรอกใบสมัคร คลิ๊กที่นี่ 

 

 

บทเรียนล่าสุด