ค้นหา

 
 

เข้าสู่ระบบ

  
  
 

 
 

อีเมลส่งข่าวสาร

 

รับข่าวสาร   ยกเลิก


 
 

สถิติ

จำนวนสมาชิก : 1057
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บ : 11468298
 
ยินดีต้อนรับ
 
กองเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้พัฒนาศูนย์บริการสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ชื่อ  e-Learning Center เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยมีแนวทางการดำเนินการ ศึกษา วิจัย รวบรวม ผลิต พัฒนา และเผยแพร่สื่อการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แก่นักเรียน ข้าราชการครู และบุคคลผู้สนใจ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
ประชาสัมพันธ์ Application สำหรับเครื่อง แท็บเล็ต
application

          ด้วย สำนักการศึกษา ได้ดำเนินการผลิตสื่อการเรียนรู้ประเภท Application สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) จำนวน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๆ ละ 1 เรื่อง รวม 8 เรื่อง และได้จัดสรรให้โรงเรียนผ่านสำนักงานเขตเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ สำนักการศึกษา ที่ กท 0806/13999 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง จัดสรรสื่อการเรียนรู้ให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยสื่อการเรียนรู้ประเภท Application ดังกล่าว สำนักการศึกษาได้ดำเนินการนำขึ้นให้บริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแล้ว โดยสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ android และระบบ iOS

วิธีการดาวน์โหลด Application  clickที่นี่ 

 


 

 
คณะกรรมการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และวีดิทัศน์

 

     ขอเชิญข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร สมัครเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการผลิตสื่อการเรียนรู้ประเภทสิ่งพิมพ์และวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558

 

รายละเอียด

1. มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตต้นแบบบทเรียนสื่อการเรียนรู้ประเภทสิ่งพิมพ์และวีดิทัศน์ จำนวน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) และการงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระละ 2 เรื่อง  และวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา จำนวนกลุ่มสาระ ๆ ละ 1 เรื่อง

2. กำหนดประชุมปฏิบัติการในวันที่  13 - 27 ̣̉ตุลาคม 2557 

3. ต้องการคณะทำงานที่เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครจำนวน 45 คน ดังนี้

    3.1 สื่อการเรียนรู้ประเภทสิ่งพิมพ์

      - ครูด้านเนื้อหา กลุ่มสาระละ 2 คน มีหน้าที่กำหนดเนื้อหาและเนื้อเรื่องของบทเรียน

       คุณสมบัติ มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี

 

    - ครูด้านศิลปะ กลุ่มสาระละ 2 คน มีหน้าที่ออกแบบและวาดตัวละคร ฉาก ตัวอักษร สีสัน ฯลฯ

       คุณสมบัติ มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี สามารถใช้งานโปรแกรม Illustrator , Photoshop หรืออื่นๆ และสามารถวาดภาพโดยใช้โปรแกรมในคอมพิวเตอร์ได้

   

    3.2 สื่อการเรียนรู้ประเภทวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา

    - ครูด้านเนื้อหา กลุ่มสาระละ 2 คน มีหน้าที่กำหนดเนื้อหาและเนื้อเรื่องของบทเรียน กำหนดตัวละครและสิ่งที่ต้องใช้ในการถ่ายทำ รวมถึงการฝึกซ้อมนักแสดง

     คุณสมบัติ มีประสบการณ์ในการสอนไม่น้อยกว่า 5 ปี

 

    - ครูด้านโสตทัศนศึกษา กลุ่มสาระละ 3 คน มีหน้าที่เขียนบท กำหนดลักษณะการถ่ายทำ ดำเนินการถ่ายทำ กำหนดเสียงประกอบ และดูแลการตัดต่อหลังการถ่ายทำ

     คุณสมบัติ มีประสบการณ์ในการสอนไม่น้อยกว่า 5 ปี สามารถในการใช้กล้องถ่ายภาพนิ่ง กล้องถ่ายวีดิโอ และโปรแกรมตัดต่อได้ 

 

สมัครเป็นคณะกรรมการ 

 

 

บทเรียนล่าสุด