ค้นหา

 
 

เข้าสู่ระบบ

  
  
 

 
 

อีเมลส่งข่าวสาร

 

รับข่าวสาร   ยกเลิก


 
 

สถิติ

จำนวนสมาชิก : 1239
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บ : 10860327
 
ยินดีต้อนรับ
 
กองเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้พัฒนาศูนย์บริการสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ชื่อ  e-Learning Center เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยมีแนวทางการดำเนินการ ศึกษา วิจัย รวบรวม ผลิต พัฒนา และเผยแพร่สื่อการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แก่นักเรียน ข้าราชการครู และบุคคลผู้สนใจ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
ประชาสัมพันธ์ Application สำหรับเครื่อง แท็บเล็ต
application

          ด้วย สำนักการศึกษา ได้ดำเนินการผลิตสื่อการเรียนรู้ประเภท Application สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) จำนวน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๆ ละ 1 เรื่อง รวม 8 เรื่อง และได้จัดสรรให้โรงเรียนผ่านสำนักงานเขตเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ สำนักการศึกษา ที่ กท 0806/13999 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง จัดสรรสื่อการเรียนรู้ให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยสื่อการเรียนรู้ประเภท Application ดังกล่าว สำนักการศึกษาได้ดำเนินการนำขึ้นให้บริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแล้ว โดยสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ android และระบบ iOS

วิธีการดาวน์โหลด Application  clickที่นี่ 

 


 

 
คำสั่งอบรมคณะทำงานผลิตต้นแบ บCAI & App

CAI 57 

              ขอส่งคำสั่งสำนักการศึกษา ที่ 35/2557 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เรื่องให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานผลิตต้นแบบบทเรียน CAI Multimedia และ Application สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) กำหนดอบรมวันที่ 1-4 , 8 - 10 , 22 - 24 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมศิรินาม ชั้น 3 สำนัีกการศึกษา พร้อมแจ้งผู้มีรายชื่อตามคำสั่งทราบ และเข้าอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดต่อไป

 

ดาวน์โหลด คำส่ั่ง

คำสั่งอบรม CAI&App

 


 

 

บทเรียนล่าสุด