ค้นหา

 
 

เข้าสู่ระบบ

  
  
 

 
 

อีเมลส่งข่าวสาร

 

รับข่าวสาร   ยกเลิก


 
 

สถิติ

จำนวนสมาชิก : 1096
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บ : 12379091
 
ยินดีต้อนรับ
 
กองเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้พัฒนาศูนย์บริการสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ชื่อ  e-Learning Center เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยมีแนวทางการดำเนินการ ศึกษา วิจัย รวบรวม ผลิต พัฒนา และเผยแพร่สื่อการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แก่นักเรียน ข้าราชการครู และบุคคลผู้สนใจ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
ประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อการเรียนรู้ ปี 2558

         

anounce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                     

 

  

ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดตามโครงการประกวดสื่อการเรียนรู้ ประจำปี 2558 โดยจัดประกวดสื่อการเรียนรู้ จำนวน 4 ประเภท ได้แก่ หนังสือประกอบการเรียนการสอน , วีดิทัศน์เพื่อการศึกษา, หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(e-book) และ Application 

 

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน   เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร

 

กำหนดส่งผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ึถึง 20 กุมภาพันธ์ 2558 

 

ส่งผลงานได้ที่  กลุ่มงานผลิตสื่อและเผยแพร่ กองเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 0 2437 6631 - 5 ต่อ 3421

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กลุ่มงานผลิตสื่อและเผยแพร่ กองเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักการศึกษา

 

 

 

ดาวโหลดหลักเกณฑ์และใบสมัคร

 

 

 


 

    

 
สมัครอบรมในโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาปี งบ 58

  

   สำันักการศึกษาขอความร่วมมือสำนักงานเขตแจ้งโรงเรียนคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครที่ไม่เคยอบรมในหลักสูตรดังกล่าวและมีคุณสมบัติตามที่กำหนด เข้ารับการอบรมตามจำนวนจัดสรรที่แนบ
            รายละเอียดหลักสูตร

           1. หลักสูตรเทคนิคการวิจัยและประเมินโครงการด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา                                                                (ดาวน์โหลดบันทึกและบรรชีจัดสรร)

 

           2. หลักสูตรการวิจัยและพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิด   

                   (ดาวน์โหลดบันทึกและบรรชีจัดสรร)

 

           3. หลักสูตรการผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์    

                  (ดาวน์โหลดบันทึกและบรรชีจัดสรร)

 

 

         ทั้งนี้ขอให้ผู้สมัครเข้ารับการอบรมกรอกใบสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ตตามหลักสูตรและรุ่นที่กำหนดด้านล่างนี้

 

หลักสูตร   เทคนิคการวิจัยและประเมินโครงการด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

 

 

รุ่นที่ 1 วันที่ 30 มีนาคม - 3 เมษายน 2558
คลิ๊กที่นี่
รุ่นที่ 2 วันที่ 6 - 10 เมษายน 2558
คลิ๊กที่นี่
รุ่นที่ 3 วันที่ 20 - 24 เมษายน 2558
คลิ๊กที่นี่

 

 

หลักสูตร   การวิจัยและพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิด

 

รุ่นที่ 1 วันที่ 20 - 24 เมษายน 2558
คลิ๊กที่นี่
รุ่นที่ 2 วันที่ 27 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2558
คลิ๊กที่นี่
รุ่นที่ 3 วันที่ 4 - 8 พฤษภาคม 2558
คลิ๊กที่นี่

 

 

หลักสูตร   ผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์

 

 

รุ่นที่ 1 วันที่ 30 มีนาคม - 3 เมษายน 2558
คลิ๊กที่นี่
รุ่นที่ 2 วันที่ 6 - 10 เมษายน 2558
คลิ๊กที่นี่
รุ่นที่ 3 วันที่ 20 - 24 เมษายน 2558
คลิ๊กที่นี่
รุ่นที่ 4 วันที่ 27 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2558
คลิ๊กที่นี่
รุ่นที่ 5 วันที่ 4 - 8 พฤษภาคม 2558
คลิ๊กที่นี่

 

 
ทุนสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
             
           
           กองเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ได้รับอนุมัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2558 ให้ดำเนินการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแก่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 10 ทุนๆ ละ 25,000 บาท 
 
            อ่านประกาศ     คลิ๊กที่นี่              

            ใบสมัครขอรับทุนประเภทนิสิต นักศึกษา     คลิ๊กที่นี่              

            ใบสมัครขอรับทุนประเภทบุคคลทั่วไป     คลิ๊กที่นี่              

            ใบสมัครขอรับทุนประเภทหน่วยงาน     คลิ๊กที่นี่              

            หนังสือรับรองความสามารถ     คลิ๊กที่นี่              

            หนังสือรับรองการดำเนินการวิจัยในหน่วยงาน     คลิ๊กที่นี่              
 

 
 
ส่งคำสั่งคณะทำงานผลิตต้นแบบApplication

 
                   ด่วน  กองเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักการศึกษา ขอส่งคำสั่งคณะทำงานผลิตต้นแบบบทเรียน Application ประจำปีงบประมาณ 2558
 
 

 
 

 
 

 

บทเรียนล่าสุด