ค้นหา

 
 

เข้าสู่ระบบ

  
  
 

 
 

อีเมลส่งข่าวสาร

 

รับข่าวสาร   ยกเลิก


 
 

สถิติ

จำนวนสมาชิก : 1079
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บ : 11659599
 
ยินดีต้อนรับ
 
กองเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้พัฒนาศูนย์บริการสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ชื่อ  e-Learning Center เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยมีแนวทางการดำเนินการ ศึกษา วิจัย รวบรวม ผลิต พัฒนา และเผยแพร่สื่อการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แก่นักเรียน ข้าราชการครู และบุคคลผู้สนใจ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
ประชาสัมพันธ์ Application สำหรับเครื่อง แท็บเล็ต
application

          ด้วย สำนักการศึกษา ได้ดำเนินการผลิตสื่อการเรียนรู้ประเภท Application สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) จำนวน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๆ ละ 1 เรื่อง รวม 8 เรื่อง และได้จัดสรรให้โรงเรียนผ่านสำนักงานเขตเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ สำนักการศึกษา ที่ กท 0806/13999 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง จัดสรรสื่อการเรียนรู้ให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยสื่อการเรียนรู้ประเภท Application ดังกล่าว สำนักการศึกษาได้ดำเนินการนำขึ้นให้บริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแล้ว โดยสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ android และระบบ iOS

วิธีการดาวน์โหลด Application  clickที่นี่ 

 


 

 
คำสั่งคณะกรรมการผลิตต้นแบบสื่อสิ่งพิมพ์และวีดิทัศน์ปี58

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผลิตต้นแบบสื่อการเรียนรู้ประเภทสิ่งพิมพ์และวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558
 
          พร้อมนี้ขอส่งคำสั่งสำนักการศึกษาที่ 423/2557 ลงวันที่ 23 กันยายน 2557  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผลิตต้นแบบสื่อการเรียนรู้ประเภทสิ่งพิมพ์และวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 และขอเชิญเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการผลิตต้นแบบสื่อการเรียนรู้ประเภทสิ่งพิมพ์และวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา ระหว่างวันที่ 13 - 17 , 20 - 22, 27 และ 27 ตุลาคม 2557 เวลา 8.30 - 16.30 น. รวม 10 วัน ณ ห้องประชุมศิรินาม ชั้น 3 สำนักการศึกษา
 
 
ทุนสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
             
           
           กองเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ได้รับอนุมัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2558 ให้ดำเนินการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแก่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 10 ทุนๆ ละ 25,000 บาท 
 
            อ่านประกาศ     คลิ๊กที่นี่              

            ใบสมัครขอรับทุนประเภทนิสิต นักศึกษา     คลิ๊กที่นี่              

            ใบสมัครขอรับทุนประเภทบุคคลทั่วไป     คลิ๊กที่นี่              

            ใบสมัครขอรับทุนประเภทหน่วยงาน     คลิ๊กที่นี่              

            หนังสือรับรองความสามารถ     คลิ๊กที่นี่              

            หนังสือรับรองการดำเนินการวิจัยในหน่วยงาน     คลิ๊กที่นี่              
 
แบบสอบถามความต้องการอบรมด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา

             สำนักการศึกษา จะดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครได้เพิ่มพูนทักษะความรู้เกี่ยวกับการวิจัยและประเมินโครงการด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  การวิจัยและพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิด และการผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ที่ได้มาตรฐาน สามารถนำเทคนิควิธีการใหม่ๆ ด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว เป็นการจัดอบรมให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวน 3 หลักสูตร คือ

                   ๑. หลักสูตรเทคนิคการวิจัยและประเมินโครงการด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

                   ๒. หลักสูตรการวิจัยและพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิด

                   ๓. หลักสูตรการผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์

   

           สำนักการศึกษา ขอความร่วมมือในการแจ้งผู้บริหารสถานศึกษาตอบแบบสำรวจความต้องการการอบรมด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา ในเว็บไซต์ www.bangkokeducation.in.th หรือwww.bmamedia.in.th ในเมนูแบบสอบถามออนไลน์ ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานวิจัย พัฒนาสื่อและเทคโนโลยี กองเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักการศึกษา โทร/โทรสาร 0 2437 6631 – 5 ต่อ 3418 

 

 

 

คลิกเพื่อตอบแบบสอบถาม

 

 

 

บทเรียนล่าสุด