ค้นหา

 
 

เข้าสู่ระบบ

  
  
 

 
 

อีเมลส่งข่าวสาร

 

รับข่าวสาร   ยกเลิก


 
 

สถิติ


จำนวนสมาชิก : 1116
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บ : 12854040
 
ยินดีต้อนรับ
 
กองเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้พัฒนาศูนย์บริการสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ชื่อ  e-Learning Center เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยมีแนวทางการดำเนินการ ศึกษา วิจัย รวบรวม ผลิต พัฒนา และเผยแพร่สื่อการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แก่นักเรียน ข้าราชการครู และบุคคลผู้สนใจ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
แบบสำรวจการใช้สื่อการเรียนรู้ 2558

  

 

        ด้วยสำนักการศึกษา กำหนดสำรวจการใช้สื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สำหรับเป็นข้อมูลสนการวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนและปรับปรุงการผลิตและจัดหาสื่อการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  ในการนี้จึงขอความร่วมมือโรงเรียนตอบแบบสำรวจดังกล่าว ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558  เพื่อจักได้รวบรวมและรายงานผลต่อผู้บริหารในลำดับต่อไป

 

คลิ๊กที่นี่ เพื่อตอบแบบสำรวจ 

 

 

 
แบบสำรวจความต้องการห้องเรียนนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
         ด้วยสำนักการศึกษา จะสำรวจความต้องการห้องเรียน จะดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้พร้อมติดตั้งสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 
 
         สำนักการศึกษา จึงขอความร่วมมือให้โรงเรียนกรอกแบบสำรวจความต้องการห้องเรียนนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2558

 
 
            ตอบแบบสำรวจความต้องการห้องเรียนนวัตกรรม     คลิ๊กที่นี่              
 

 

บทเรียนล่าสุด