hourofcode

      สำนักการศึกษาขอเชิญครู นักเรียน และผู้สนใจสมัครเข้าใช้โปรแกรมเพื่อฝึกหัด การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น เกม แอพพลิเคชั่น ได้จากเว็บไซต์ www.hourofcode.com   ตามโครงการ Hour of Code   ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าไปใช้โปรแกรมฟรี เพื่อนำความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สู่นักเรียนจำนวนมาก เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ ผ่านบทเรียน แบบง่ายๆในช่องทางต่างๆ ทั้งผ่านเว็บ สมาร์ทโฟน


        สมัครเข้าร่วมโครงการได้ระหว่างวันที่ 8 – 14 ธันวาคม 2557 จากเว็บไซต์ดังกล่าว
และขอให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการแจ้งกลับสำนักการศึกษา ภายในเดือนธันวาคม 2557